Затверджено рішенням Червоноградської міської ради

СТАТУТ

Червоноградського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа I-II ступенів - колегіум" №3 Червоноградської міської ради Львівської області

м. Червоноград, 2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Червоноградський навчально-виховний комплекс ”Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – колегіум” № 3 Червоноградської міської ради Львівської області (далі НВК) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Законів України „Про освіту України”, „Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад та інших законодавчих актів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування та власного статуту.

1.2.Засновником НВК є Червоноградська міська рада Львівської області. Засновник здійснює фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.3.Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.4.Головними завданнями НВК є:

- створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти понад державний освітній мінімум;

- виховання морально і фізично здорового покоління;

- здійснення науково-практичної підготовки талановитої учнівської молоді;

- збагачення інтелектуального, творчого та культурного потенціалу держави;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреб і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до творчої і трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, певного рівня професійної підготовки;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

- шляхом передачі досвіду народу закласти основи художньо і духовно розвиненої особистості з широким культурним кругозором;

- забезпечення художньої освіти учнів, опанування ними необхідної суми знань, умінь та навичок шляхом повноцінного навчання в процесі викладання основ наук та мистецтв;

- створення умов для безперервного художньо-естетичного, філологічного та природничого виховання засобами позакласної та позашкільної роботи;

- залучення кожного учня до участі в різних сферах художньої діяльності на основі діагностики його природних художніх нахилів та здібностей;

- пошук і відбір для навчання талановитої молоді;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.5.Діяльність НВК будується на принципах:

- доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань;

- взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для певної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти;

- науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації;

- гнучкості та прогностичності;

- єдності та наступності;

- безперервності та різноманітності;

- поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.6.З дня реєстрації Статуту НВК є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки із своєю назвою, самостійний баланс, рахунок в установі банку, ідентифікаційний номер. Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством .

1.7.НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним статутом.

1.8. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію основних завдань, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

Випускники НВК одержують документи про освіту встановленого зразка.

1.9.Мовою навчання визначена українська мова і запроваджено поглиблене вивчення предметів художньо-естетичного циклу в 1-9 класах, допрофільне та профільне навчання в 5-11 (колегіальних класах), філологічного спрямування.

1.10. Юридична адреса НВК:

292210, Львівська обл. м.Червоноград

вул. Корольова 11

тел.2-95-58, 2-92-51.

1.11. НВК має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну акредитацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

- визначати варіативну складову змісту повної загальної середньої освіти,

- розробляти і впроваджувати власні програми навчального та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів у відповідності до чинного законодавства;

- визначати контингент учнів;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису та чинного законодавства;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах відповідно до чинного законодавства;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; спрямовувати кошти НВК на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договірних умов підряду чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів;

- об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні так і за її межами;

- надавати платні послуги учням у порядку встановленому Кабінетом Міністрів.

1.12.На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти у НВК встановлюється мережа класів, груп продовженого дня, факультативів згідно контингенту учнів і поданих заяв батьків та учнів.

1.13. У складі НВК створюються та функціонують:

- методичні об'єднання, творчі та динамічні групи й інші об’єднання педагогів, які спрямовані на підвищення кваліфікації педагогів і покращення навчально-виховного процесу.

1.14.Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником, міським відділом освіти, і здійснюється Червоноградською центральною міською лікарнею.

1.15.Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, угодами, що укладені між ними.

1.16. До складу НВК входить:

- спеціалізована школа І-ІІ ступенів;

- колегіум (школа ІІ-ІІІ ступенів);

1.17. Спеціалізована школа І-ІІ ступенів складається з:

– початкової школи (1-4 класи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, термін навчання 4 роки);

– частини основної школи (5-9 класи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, термін навчання 5 років).

1.18. Колегіум – частина школи ІІ ступеня та школа ІІІ ступеня (5-11 класи, термін навчання 7 років) філологічно-філософського профілю.

1.19.До спеціалізованих класів зараховуються учні на конкурсній основі. До колегіуму зараховуються учні, які закінчили 4, 9 клас загальноосвітніх навчальних закладів і пройшли конкурсний відбір.

1.20.Умови конкурсу розробляються дирекцією НВК згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою Міністерством освіти і науки України.

1.21.За наявності вільних місць може проводитися додатковий набір учнів у колегіальні класи на конкурсній основі в порядку, встановленому МОН.

1.22. Територія обслуговування для НВК не встановлюється.

1.23.НВК може входити до складу навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення культурно-освітніх потреб громадян.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. НВК планує свою роботу самостійно. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план НВК затверджується міським відділом освіти за погодженням з радою НВК. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються: розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.2. Відповідно до робочого навчального плану НВК педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів та реалізацію навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей та виконання інших статутних завдань.

2.3. У навчальному закладі варіантність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:

інваріантної – визначається Міністерством освіти і науки України;

варіативної – визначається школою з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни та профілів.

2.4. Поглиблена підготовка учнів досягається у результаті поглибленого вивчення предметів художньо-естетичного циклу, профільних предметів, спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у гуртках, клубах, секціях, а також стажування, практики в навчальних і наукових лабораторіях вузів, з якими укладено відповідні угоди. У класах (8, 9 класи) допрофільної підготовки проводиться поглиблене вивчення окремих предметів.

2.5. У НВК може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами та екстернат у відповідності до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.6. НВК здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення НВК, складання екзаменів екстерном згідно чинного законодавства.

2.7. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс зараховуються до навчального закладу до 01.09 кожного року згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідних документів про освіту (крім учнів, що зараховуються в перші класи).

До першого класу зараховуються діти, як правило, шестирічного віку, які досягли шкільної зрілості, та при наявності відповідних документів (заяви, копії свідоцтва про народження та медичної картки дитини встановленого зразка).

Прийом учнів до інших класів здійснюється до початку навчального року і при наявності вільних місць.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої школи. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво).

2.8. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у НВК здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими з Мінфіном. За рахунок додаткових асигнувань з місцевого бюджету та коштів батьків , за рішенням педагогічної ради може встановлюватися менша наповнюваність класів , груп та додатковий поділ предметів.

2.9. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

2.10. Для учнів 1-6-их класів за бажанням учнів, їхніх батьків, або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування учнів до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх заміняють).

Групи продовженого дня комплектуються з учнів паралельних класів; можуть створюватись різновікові групи.

Організація їх роботи визначається згідно режиму роботи школи і відповідним Положенням про групи продовженого дня.

2.11. Структура навчального року за семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюється НВК в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, та затверджується радою НВК.

Навчальний рік розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного навчального року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення НВК для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у школі I- ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів школи II ступеня та колегіуму (5-11 кл.).

Структура навчального року (семестри) та режим роботи встановлюється НВК у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків передбачених рішенням Кабінету Міністрів України).

2.12 .У відповідності з інструктивними документами та за погодженням з відділом освіти запроваджуються шкільні канікули: осінні, зимові, весняні, літні. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів, влітку - 65 днів.

2.13. Тривалість уроків у 1- х класах початкової школи становить 35 хв., у 2-4-х- 40хв., в інших класах становить 45 хвилин згідно режиму роботи НВК, який затверджується спільним засіданням педради і ради НВК і погоджується міським відділом освіти. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хвилин, великої перерви –20 хвилин.

2.14. Тривалість навчального тижня щорічно визначається радою НВК за умов дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу передбаченого навчальним планом. Тижневий режим роботи НВК регламентується розкладом уроків

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом (при його наявності), радою НВК і затверджується його директором.

2.15. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, консультації та інші позакласні заходи, передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань. У НВК, за бажанням учнів, батьків або осіб, що їх замінюють, може здійснюватися навчання понад навчальний план за додаткову плату. Розмір плати встановлюється згідно розрахунків на основі погоджених посадових окладів. Від оплати звільняються діти-сироти, які залишилися без піклування батьків, а також діти із малозабезпечених сімей.

2.16. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог, їх доцільність, характер і зміст визначається вчителем. У першому класі домашні завдання не задаються.

2.17. У НВК здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів у відповідності з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України. В 4, 9,11 класах у кінці навчального року проводиться державна підсумкова атестація відповідно до положення “Про державну атестацію учнів у системі загальної середньої освіти та відповідних методичних рекомендацій”.

2.18. Оцінювання досягнень проводиться за 12-бальною шкалою. У першому класі початкової школи застосовується словесна оцінка успішності.

2.19. Оцінки за рішенням педради НВК встановлюються за

-семестр;

-рік;

-тематичну атестацію;

-поточні оцінки;

-стан збереження підручників;

- ведення зошитів.

Річні, підсумкові оцінки виставляються обов’язково.

У документі про освіту (свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої 12- бальної системи оцінювання досягнень учнів.

2.20. Семестрові, річні, підсумкові оцінки оголошуються класним керівником (головою екзаменаційної комісії). У разі незгоди учня (його батьків, або осіб, які їх замінюють) з річною, підсумковою оцінкою йому надається право оскаржити її до педради НВК у місячний термін і скласти екзамен з відповідного предмета.

Для цього за поданням педради НВК міським відділом народної освіти створюється комісія. Висновки цієї комісії є остаточними.

2.21. Учням 2-9 класів виставляються такі оцінки з поведінки;

- зразкова;

- добра;

- задовільна;

- незадовільна.

2.22. Усі учні незалежно від річного оцінювання переводяться до наступного класу, допускаються до державної підсумкової атестації, випускаються із навчального закладу.

Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (або осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні можуть продовжувати навчання у спеціальних загальноосвітніх закладах, залишатись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними навчальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

Учні НВК, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора відраховуються із навчального закладу. Про що письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється міський відділ освіти і при його сприянні такий учень переводиться до іншого навчального закладу.

2.23 За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).

2.24 В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.25 .Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну освіту, що дає право вступу до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

Випускники, які закінчили колегіум, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право вступу до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Зразки документів про базову та повну загальну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.26 За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8, 10(11) класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники колегіуму – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями - золотою “За особливі успіхи у навчанні” або срібною “За успіхи у навчанні”. За відмінні успіхи у навчанні випускники школи ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.

Рішення про нагородження приймаються на спільному засіданні педагогічної ради та ради НВК.

2.27 За успіхи у навчанні (праці) учасники навчально-виховного процесу можуть нагороджуватися цінними подарунками та грошовими преміями при наявності коштів

2.28. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, органами місцевого самоврядування, міським відділом освіти.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу НВК є:

- учні;

- педагогічні працівники;

- психолог;

- соціальний педагог,

- адміністративно-господарський та навчально-допоміжний персонал, робітники та службовці;

- батьки (особи, які їх замінюють);

- бібліотекар.

3.2.Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законами України “Про освіту” , “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку НВК.

3.3.Учні мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- переатестацію з навчальних предметів;

- безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою НВК;

- інформацію з усіх галузей знань;

- брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні НВК;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;

3.4.Учні НВК зобов'язані:

- виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати свій загальнокультурний рівень, відвідувати заняття;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дбати про власну гігієну та охайний вигляд;

- сумлінно працювати над саморозвитком та оволодівати знаннями;

- добре поводити себе завжди і всюди;

- піклуватися про честь та підтримання престижу НВК, його авторитету;

- з повагою відноситись до всіх учасників навчально-виховного процесу;

- поважати погляди та переконання інших людей;

- поважати свободу і гідність учасників навчально-виховного процесу;

- турбуватися про здоров’я і безпеку свого життя і друзів, удосконалювати свій фізичний розвиток;

- відвідувати одну із спортивних секцій, студій, гуртків;

- брати участь у науково-практичних конференціях;

- відвідувати заняття лише у шкільній формі;

- категорично забороняється вживати алкоголь, наркотики, курити.

3.5.Учні НВК залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці згідно зі статутом та правилами внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм, правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

3.6.Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну фахову педагогічну освіту, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні працівники приймаються на роботу згідно чинного законодавства за

трудовим договором або контрактом.

Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників
школи й інші трудові відносини регулюються законодавством України про
працю, законом України “Про загальну середню освіту” та іншими
законодавчими актами.

Замовлення на молодих спеціалістів здійснюється через міський відділ освіти.

У колегіальних класах переважне право викладання мають вчителі з вищою

кваліфікаційною категорією, педагогічними званнями, а також досягненнями у

роботі з обдарованими дітьми.

3.7.Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, засоби навчання, нешкідливі для здоров’я учнів, виявлення педагогічної ініціативи;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів школи та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

- проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу відповідно до діючих нормативних документів;

- вносити пропозиції керівництву школи і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не забороняється законодавством.

3.8.Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут НВК, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази і розпорядження директора НВК, органів управління освітою;

- кожний вчитель при необхідності зобов’язаний виконувати обов’язки класного керівника, заміщати уроки на час відсутності іншого вчителя за своїм фахом, вести гуртки, студії, бути керівниками науково-практичних досліджень;

- пропагувати педагогічні та психологічні знання серед батьків та громадськості;

- нести особисту відповідальність перед державою за якість своєї навчально-виховної праці, розвиток та виховання учнів НВК.

3.9. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВК і затверджується міським відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.10. Директор НВК призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та даним статутом.

Класні керівники:

- класний керівник призначається директором НВК з числа авторитетних педагогів школи, які мають вищу освіту та належні організаційні здібності в роботі з дітьми;

- класний керівник працює під безпосереднім керівництвом заступника директора з виховної роботи;

- згідно встановлених вимог класний керівник зобов'язаний вести документацію класу, подає на вимогу адміністрації школи дані про успішність, відвідування та поведінку учнів, психолого-педагогічну характеристику учнів класу;

- класний керівник працює як офіційна особа. Організовує і несе відповідальність перед керівництвом школи за стан виховної роботи в класі;

- головною метою діяльності класного керівника є формування національної свідомості, грамотності, фізично здорової особистості із сформованими загальнолюдськими і моральними цінностями;

- у своїй роботі класний керівник тісно співпрацює з сім'єю, вчителями-предметниками, а також з державними установами, громадськими організаціями, товариствами, спілками, досягаючи єдності підходів і вимог до виховання;

- з урахуванням вікової особливості та рівня вихованості учнів обирає оптимальні форми і методи роботи для досягнення поставленої мети. Включає класний колектив у підготовку та проведення загальношкільних заходів;

- головну увагу приділяє здійсненню індивідуальної роботи з учнями класу;

- сприяє виявленню та розвитку здібностей учнів класу, формуванню стійких інтересів до різних видів діяльності, забезпечує єдність виховання та самовиховання;

- здійснює педагогічне спрямування роботи учнівського самоврядування, сприяє розвитку ініціативи та самодіяльності колективу та окремих учнів, сприяючи при цьому виробленню в учнів навиків приймати рішення, мати власну думку, вміння спілкуватись у колективі;

- контролює відвідування занять та поведінку учнів;

- несе моральну відповідальність перед батьками за стан та результативність виховного процесу в класі;

- спільно з батьківським комітетом обирає різні форми роботи з батьками, шляхи заохочення та впливу на них, можливості їх щодо проведення виховних заходів;

- протягом перших шести місяців класний керівник зобов'язаний вивчити склад сімей та умови навчання і виховання своїх учнів з метою правильного вибору форм і методів виховної роботи з ними;

- підставами для звільнення від виконання обов'язків класного керівника можуть бути:

- особиста заява;

- колективна думка учнів та їх батьків;

- рішення дирекції школи.

3.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків передбачених законодавством.

3.12. Директор і педагогічні працівники НВК підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестацій педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєне педагогічне звання “старший вчитель”, “вчитель-методист”, “педагог-організатор-методист” та інші.

3.13.Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку НВК, не виконують посадових обов'язків, умов договору (контракту), звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.14.Адміністративно-господарський та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором НВК згідно з чинним законодавством.

Їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та

правилами внутрішнього розпорядку НВК.

3.15.Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до НВК.

3.16.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

- звертатися до органів державного самоврядування і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази НВК;

- захищати в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

3.17.Батьки та особи, які їх заміняють, зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у закладі або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.18.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених чинним законодавством України, НВК може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.19.У навчально-виховному процесі НВК можуть брати участь представники шефських та громадських організацій в межах, визначених чинним законодавством.

3.20. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу;

- брати участь у створенні “Фонду освіти навчального закладу”.

3.21. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися статуту НВК, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватися етики поведінки та моралі;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства,

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Керівництво НВК здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.2.Безпосереднє керівництво НВК здійснюється його директором та органами громадського самоврядування.

Директор та його заступники призначаються і звільняються з посади засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.3. Директор :

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників,

- організовує навчально-виховний процес,

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань та навичок учнів,

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу,

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи,

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки,

- розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном та коштами,

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів,

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами,

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства,

- вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків,

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів,

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження та контролює їх виконання,

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу,

- спільно з профспілковим комітет готує і виносить на затвердження трудового колективу правила внутрішнього розпорядку,

- керує роботою педагогічної ради НВК,

- організовує планування роботи школи та її адміністрації,

- координує діяльність адміністрації з радою НВК, шефськими підприємствами, громадськими організаціями, науковими установами.

4.4. Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

4.5.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше 4 разів на рік.

4.6.Педагогічна рада розглядає питання:

- вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу,

- обговорює і затверджує план та режим роботи НВК,

- обговорює плани роботи методичних об’єднань учителів, інформації і звіти працівників школи, повідомлення про санітарно-гігієнічний стан здоров’я учнів та інші питання діяльності НВК,

- ухвалює рішення про створення гуртків, студій, клубів та інших об’єднань учнів,

- приймає рішення про індивідуальну форму навчання учнів та організацію підсумкової державної атестації, умови переведення учнів до наступного класу, видачу свідоцтв про базову середню освіту й атестатів про повну загальну середню освіту,

- на спільному засіданні з радою НВК розглядає питання нагородження учнів похвальними листами та грамотами, золотими та срібними медалями, вручення свідоцтв з відзнакою,

- організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду,

- розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників і НВК,

- визначає моральне та матеріальне заохочення учнів та працівників закладу,

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.7.Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори (конференція) колективу. Делегати зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників НВК – зборами трудового колективу (збори є правомочними, якщо в них бере участь більше половини всіх учасників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах);

учнів НВК другого ступеня-колегіуму – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: 30 від працівників НВК, 30 учнів, 30 батьків і представників громадськості.

Термін їх повноважень становить 2 роки.

Загальні збори (конференція) скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради НВК, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради НВК про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності НВК, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

- приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради НВК у разі, коли директор не справляється з своїми обов'язками, порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді,

- вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності НВК,

- заслуховують звіт директора про використання кошторису,

- затверджують правила внутрішнього розпорядку,

- вирішують інші питання у межах своїх повноважень.

4.8. У період між загальними зборами (конференцією) вищим органом громадського самоврядування є рада НВК. У своїй діяльності рада керується законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, даним статутом В окремих випадках функції ради можуть виконувати загальні збори.

До ради НВК обираються пропорційно представники від працівників школи, учнів (школи другого ступеня-колегіуму), батьків і громадськості загальними зборами (конференцією) відкритим або таємним голосуванням.

Рада НВК скликається її головою, заступником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором НВК.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

4.9.Рада НВК:

- визначає стратегічні завдання, пріоритетні напрями розвитку навчального закладу та сприяє організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- підвищує ефективність навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- формує навички здорового способу життя;

- підтримує громадські ініціативи щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- зміцнює партнерські зв’язки між родинами учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

- затверджує режим роботи НВК;

- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організації

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників школи;

- приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів і випускників НВК за успіхи у навчанні (праці);

- у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;

- разом із засновником або уповноваженим органом, громадськими організаціями, директором НВК створює умови для педагогічної освіти батьків;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи НВК і приймає відповідні рішення;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів НВК для розв'язання перспективних проблем удосконалення його діяльності;

- розподіляє кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу);

- погоджує умови оренди приміщень: споруд і обладнання, створення малих підприємств НВК та кооперативів;

- вивчає структуру системи громадського самоврядування НВК,

- вносить пропозиції щодо зміни типу статусу, профільності навчання, вивчення іноземним мов та мов національних меншин,

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням ,

- разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини, робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави,

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям,

- бере участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів,

- сприяє поповненню бібліотечного фонду.

4.10.Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

У НВК за рішенням загальних зборів або ради закладу можуть створюватися і діяти: піклувальна рада, учнівський комітет, методичні комісії, асоціації тощо, батьківський комітет, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

4.11.Члени піклувальної ради НВК обираються на загальних зборах (конференції) шляхом голосування простою більшістю голосів. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

4.12.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.13. Основними завдання піклувальної ради є:

- сприяння виконання законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності,

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.14 Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

4.15. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) про позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК,

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.16.Основною структурною ланкою НВК є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань школи на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори класу, НВК:

- обирають органи учнівського самоврядування НВК (класу);

- висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу, виходити з пропозицією перед дирекцією НВК про вибір вчителів.

Батьківські збори НВК (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори НВК(класу):

- обирають органи учнівського самоврядування;

- обирають своїх працівників для участі в роботі громадського самоврядування НВК;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної й позашкільної роботи;

- вносять на розгляд ради НВК, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі й НВК;

- запрошують психолога, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації НВК для обговорення стану і перспектив класу й НВК, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків.

4.17. У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.18.Штатний розпис НВК встановлюється відділом освіти відповідно до діючого законодавства.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НВК

5.1.Майно НВК складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі школи.

5.2.Майно НВК належить їй за правом оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і структуру НВК та укладання нею угод.

5.3.НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база НВК складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також двох спортивних, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінети, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НВК

6.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису НВК є:

- кошти засновника;

- кошти місцевого і державного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативам фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

- кошти, отримані від надання зазначених закладом додаткових освітніх послуг;

- прибутки від реалізації продукції навчально-виховних майстерень, підприємств, цехів і господарств, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кредити банків;

- добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб.

Для здійснення статутних повноважень школа може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

6.2. У НВК утворюється фонд загального обов'язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел, коштів фонду на рахунку в установах банків і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором НВК.

Облік і витрачання коштів фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу) проводяться НВК у порядку, передбаченому для бюджетних закладів.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу) здійснюють рада НВК, органи державної виконавчої влади.

6.3. Порядок ведення бухгалтерського обліку в НВК визначається чинним законодавством. Бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти.

6.4. Діловодство НВК організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти порядку.

6.5. НВК має право фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.7. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.НВК відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

7.2.НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК, ОБЛІК І

ЗВІТНІСТЬ

8.1.Контроль за дотриманням навчальним закладом державних стандартів освіти здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, державна інспекція, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної епідеміологічної служби та засновники закладу.

8.2.Основною формою контролю за діяльністю НВК є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3.У період між атестацією проводяться перевірки НВК з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю, зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає засновник.

Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3.У випадку реорганізації права та зобов'язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

9.4.Ліквідація НВК відбувається у формах позбавлення його статусу НВК та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

9.5.Ліквідація або реорганізація НВК здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.6.При реорганізації чи ліквідації НВК учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.7.При реорганізації чи ліквідації НВК працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

Кiлькiсть переглядiв: 460

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.