Структура навчального закладу

До складу НВК входить:

- спеціалізована школа І-ІІ ступенів;

- колегіум (школа ІІ-ІІІ ступенів);

Спеціалізована школа І-ІІ ступенів складається з:

– початкової школи (1-4 класи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, термін навчання 4 роки);

– частини основної школи (5-9 класи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, термін навчання 5 років).

Колегіум – частина школи ІІ ступеня та школа ІІІ ступеня (5-11 класи, термін навчання 7 років) філологічно-філософського профілю.

До спеціалізованих класів зараховуються учні на конкурсній основі. До колегіуму зараховуються учні, які закінчили 4, 9 клас загальноосвітніх навчальних закладів і пройшли конкурсний відбір.

Умови конкурсу розробляються дирекцією НВК згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою Міністерством освіти і науки України.

За наявності вільних місць може проводитися додатковий набір учнів у колегіальні класи на конкурсній основі в порядку, встановленому МОН.

Територія обслуговування для НВК не встановлюється.

НВК може входити до складу навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення культурно-освітніх потреб громадян.

Управління навчальним закладом

Керівництво НВК здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Безпосереднє керівництво НВК здійснюється його директором та органами громадського самоврядування.

Директор та його заступники призначаються і звільняються з посади засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

Директор :

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників,

- організовує навчально-виховний процес,

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань та навичок учнів,

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу,

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи,

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки,

- розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном та коштами,

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів,

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами,

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства,

- вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків,

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів,

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження та контролює їх виконання,

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу,

- спільно з профспілковим комітет готує і виносить на затвердження трудового колективу правила внутрішнього розпорядку,

- керує роботою педагогічної ради НВК,

- організовує планування роботи школи та її адміністрації,

- координує діяльність адміністрації з радою НВК, шефськими підприємствами, громадськими організаціями, науковими установами.

Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше 4 разів на рік.

Педагогічна рада розглядає питання:

- вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу,

- обговорює і затверджує план та режим роботи НВК,

- обговорює плани роботи методичних об’єднань учителів, інформації і звіти працівників школи, повідомлення про санітарно-гігієнічний стан здоров’я учнів та інші питання діяльності НВК,

- ухвалює рішення про створення гуртків, студій, клубів та інших об’єднань учнів,

- приймає рішення про індивідуальну форму навчання учнів та організацію підсумкової державної атестації, умови переведення учнів до наступного класу, видачу свідоцтв про базову середню освіту й атестатів про повну загальну середню освіту,

- на спільному засіданні з радою НВК розглядає питання нагородження учнів похвальними листами та грамотами, золотими та срібними медалями, вручення свідоцтв з відзнакою,

- організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду,

- розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників і НВК,

- визначає моральне та матеріальне заохочення учнів та працівників закладу,

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори (конференція) колективу. Делегати зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників НВК – зборами трудового колективу (збори є правомочними, якщо в них бере участь більше половини всіх учасників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах);

учнів НВК другого ступеня-колегіуму – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: 30 від працівників НВК, 30 учнів, 30 батьків і представників громадськості.

Термін їх повноважень становить 2 роки.

Загальні збори (конференція) скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради НВК, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради НВК про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності НВК, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;

- приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради НВК у разі, коли директор не справляється з своїми обов'язками, порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді,

- вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності НВК,

- заслуховують звіт директора про використання кошторису,

- затверджують правила внутрішнього розпорядку,

- вирішують інші питання у межах своїх повноважень.

У період між загальними зборами (конференцією) вищим органом громадського самоврядування є рада НВК. У своїй діяльності рада керується законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, даним статутом В окремих випадках функції ради можуть виконувати загальні збори.

До ради НВК обираються пропорційно представники від працівників школи, учнів (школи другого ступеня-колегіуму), батьків і громадськості загальними зборами (конференцією) відкритим або таємним голосуванням.

Рада НВК скликається її головою, заступником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором НВК.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рада НВК:

- визначає стратегічні завдання, пріоритетні напрями розвитку навчального закладу та сприяє організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- підвищує ефективність навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- формує навички здорового способу життя;

- підтримує громадські ініціативи щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- зміцнює партнерські зв’язки між родинами учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

- затверджує режим роботи НВК;

- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організації

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників школи;

- приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів і випускників НВК за успіхи у навчанні (праці);

- у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;

- разом із засновником або уповноваженим органом, громадськими організаціями, директором НВК створює умови для педагогічної освіти батьків;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управління з питань роботи НВК і приймає відповідні рішення;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів НВК для розв'язання перспективних проблем удосконалення його діяльності;

- розподіляє кошти фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу);

- погоджує умови оренди приміщень: споруд і обладнання, створення малих підприємств НВК та кооперативів;

- вивчає структуру системи громадського самоврядування НВК,

- вносить пропозиції щодо зміни типу статусу, профільності навчання, вивчення іноземним мов та мов національних меншин,

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням ,

- разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини, робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави,

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям,

- бере участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів,

- сприяє поповненню бібліотечного фонду.

Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

У НВК за рішенням загальних зборів або ради закладу можуть створюватися і діяти: піклувальна рада, учнівський комітет, методичні комісії, асоціації тощо, батьківський комітет, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

Члени піклувальної ради НВК обираються на загальних зборах (конференції) шляхом голосування простою більшістю голосів. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

Основними завдання піклувальної ради є:

- сприяння виконання законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності,

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) про позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК,

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою НВК є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань школи на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори класу, НВК:

- обирають органи учнівського самоврядування НВК (класу);

- висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу, виходити з пропозицією перед дирекцією НВК про вибір вчителів.

Батьківські збори НВК (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори НВК(класу):

- обирають органи учнівського самоврядування;

- обирають своїх працівників для участі в роботі громадського самоврядування НВК;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної й позашкільної роботи;

- вносять на розгляд ради НВК, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі й НВК;

- запрошують психолога, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації НВК для обговорення стану і перспектив класу й НВК, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків.

У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Штатний розпис НВК встановлюється відділом освіти відповідно до діючого законодавства.

Кiлькiсть переглядiв: 1243

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.